نام شهید: داود
نام خانوادگی: امیری
شماره ملی :۰۳۸۱۸۶۶۹۹۸
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۰۵
محل شهادت: غرب
درجه / عضویت:وظیفه
محل خدمت: ارتش