نام شهید: داود
نام خانوادگی: زند
شماره ملی :۰۳۸۲۳۰۸۰۰۱
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۵/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۳/۱۰
محل شهادت: پیرانشهر
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت: ارتش