نام شهید: داخل

نام خانوادگی: حسين نجم السراي

کنیه: أبو حسن الساعدي

نام مستعار: علي الساعدي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: