نام شهید: خليل

نام خانوادگی: زبون عليوي

کنیه: أبو إبراهيم المحمدي

نام مستعار: خليل دراجي زبون

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: