نام شهید: خدایار
نام خانوادگی:یوسفی فرد
شماره ملی :۵۷۱۹۶۰۰۱۲۴
تاریخ تولد:۱۳۲۳/۰۷/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۸/۲۷
محل شهادت: سوسنگرد
درجه / عضویت:کادر
محل خدمت: ارتش