نام شهید: خالد جبار

نام خانوادگی: زغير جادري

کنیه: أبو رسول البغدادي

نام مستعار: خالد جبار جابري ابو رسول بغدادي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: