نام شهید:حمیدرضا
نام خانوادگی:معماریان
شماره ملی :۰۳۸۱۲۵۶۹۱۱
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۰۵/۳۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
محل شهادت:قم
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: سپاه