نام شهید: حمیدرضا
نام خانوادگی: شاهسوارانی
شماره ملی :۰۰۴۹۸۹۳۹۳۹
تاریخ تولد:۱۳۶۱/۰۱/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
محل شهادت: شوش
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه