نام شهید:حسین
نام خانوادگی: نمک شناس
شماره ملی :۰۳۸۲۲۴۱۵۸۴
تاریخ تولد:۱۳۳۴/۰۷/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۰۶
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت: ارتش