نام شهید: حسین
نام خانوادگی: شمس دره سوخته
شماره ملی :۶۲۱۹۷۵۱۹۷۳
تاریخ تولد:۱۳۲۶/۰۷/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۱۰/۲۶
محل شهادت: انقلاب
درجه / عضویت: روحانی
محل خدمت: