نام شهید: حسین
نام خانوادگی: آشناور
شماره ملی :۰۰۴۶۸۶۹۱۹۰
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۰۱/۳۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۱/۲۱
محل شهادت:ینجوین
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: ارتش