نام شهید:حسین
نام خانوادگی: مومن زاده
شماره ملی :۰۳۸۴۰۸۰۰۰۶
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۰۹/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۱۱/۲۳
محل شهادت: قم
درجه / عضویت:انقلاب
محل خدمت: