نام شهید: حسین
نام خانوادگی: فرجی
شماره ملی :۱۲۲۹۶۸۳۶۹۰
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۰۴/۱۲
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۰۱/۲۰
محل شهادت: منطقه عمومی بافروشان
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش