نام شهید: حسین
نام خانوادگی: رنجبرکرمانی
شماره ملی :۰۳۸۵۳۱۵۰۷۴
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۰۱/۰۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۸/۰۵/۲۸
محل شهادت: سردشت
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: سپاه