نام شهید: حسین
نام خانوادگی: جهانگیریان
شماره ملی :۰۳۸۵۱۰۷۲۲۶
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۰۴/۱۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۴/۱۲
محل شهادت: پاسگاه زید
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه