نام شهید: حسن

نام خانوادگی: مريوش دحلوص شمري

کنیه: أبو سعاد الشمري

نام مستعار: حسن أبو سعاد مريوس زكي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: