نام شهید: حسن
نام خانوادگی: قمی کجانی
شماره ملی :۰۳۸۱۸۶۹۲۱۰
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۰۹/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت:سپاه