نام شهید: حسن
نام خانوادگی: طیبی
شماره ملی :۰۳۸۰۸۴۰۵۵۳
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۶/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۳۰
محل شهادت: کوشک
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه