نام شهید: حالوب

نام خانوادگی: نوري عذافة السورة

کنیه: أبو صادق الصادقي

نام مستعار: احمد صادق علي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: