نام شهید: حافظ

نام خانوادگی: عباس ناصر برهاني

کنیه: أبو رسول النجفي

نام مستعار: حافظ عباس برهاني

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: