نام شهید: جواد

نام خانوادگی: هادي علي

کنیه: أبو جون التركماني

نام مستعار: جواد علي أبو جون هادي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: