نام شهید: جواد

نام خانوادگی: قنبر علي

کنیه: أبو شوكت التركماني

نام مستعار: عباس أحمد إبراهيم أبو شوكت

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: