نام شهید: جواد
نام خانوادگی: خودکارقمی
شماره ملی :۰۳۸۵۱۳۶۵۱۱
تاریخ تولد:۱۳۵۲/۰۶/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۱
محل شهادت: قم
درجه / عضویت: بمباران
محل خدمت: