نام شهید: جواد
نام خانوادگی: جواهری تهرانی
شماره ملی :۰۳۸۰۸۴۳۴۰۴
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۹/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۱۱
محل شهادت: منطقه عملیاتی جفیر
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش