نام شهید: جمال

نام خانوادگی: خماس عبد الحسين

کنیه: أبو حسين النعيمي

نام مستعار: جمال النعيمي أبو حسين

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: