نام شهید: جعفر

نام خانوادگی: ديوان وادي

کنیه: أبو صادق الغنام

نام مستعار: مجيد صادق الغنام رضا

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: