نام شهید: جبير

نام خانوادگی: حسون حسوني

کنیه: أبو شمخي البصري

نام مستعار: جبر حسوني حسون

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: