نام شهید: توفيق

نام خانوادگی: جعفر نعمة خلف الموسوي

کنیه: أبو حيدر الموسوي

نام مستعار: محمد الوسوي هادي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: