نام شهید:اسماعیل
نام خانوادگی: قراقیه
شماره ملی :۳۹۹۰۶۷۹۱۲۰
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۰۱/۱۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۲/۲۹
محل شهادت:فاو
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه