نام شهید:احمد
نام خانوادگی: کمیجانی
شماره ملی :۵۷۱۹۴۴۶۵۵۹
تاریخ تولد:۱۳۱۹/۰۳/۱۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۰/۱۶
محل شهادت: سنندج
درجه / عضویت:کادر
محل خدمت: ارتش