نام شهید: احمد

نام خانوادگی: موسوی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

وصیتنامه شهید:

وصیت شهید : « توصیه می کنم هیچگاه نماز را ترک نکنید که تارک الصلاۀ به مانند کافر است و کسی که تارک الصلاۀ باشد، در دنیا از طرف خداوند دچار عذابی دردناک شده است.»