نام شهید: احمد
نام خانوادگی: سپهر
شماره ملی :۳۸۷۴۴۳۱۷۰۳
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۰۷/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محل شهادت:خرمشهر
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه