نام شهید: احمد
نام خانوادگی: بادی
شماره ملی :۰۳۸۱۵۴۸۴۸۱
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۰۶/۱۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۵/۲۲
محل شهادت:سردشت
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش