نام شهید: ابوالمحسن
نام خانوادگی:اصفهانی
شماره ملی :۰۳۸۱۲۴۳۴۶۱
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۲/۲۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۱۱
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت: سپاه