نام شهید: أبوذر

نام خانوادگی: حسن عباس البصري

کنیه: أبوذر البصري

نام مستعار: أبوذر محمدي حسن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: